Professorat

Les classes seran impartides per professors amb amplis coneixements i experiència en matèria de control i comptabilitat del sector públic i del sector privat:

 • Funcionaris Habilitació de Caràcter Estatal, Interventors de la Generalitat de Catalunya, Tècnics de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i altres òrgans de control extern.
 • Professors universitaris.
  • Auditors

   

  • Maria del Mar Abril: Auditora Censora Jurada de Comptes. PWC
  • Carmen Alonso: Secretària General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat
  • Virginia AstigarragaSubdirectora General de Fiscalització.
  • Josep Casas: Cap del Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local. Diputació de Barcelona
  • Antoni Calpe: Viceinterventor de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
  • Antoni Gómez: Auditor Censor Jurat de Comptes
  • Joan Guerrero: Interventor de la Generalitat de Catalunya. Interventor Adjunt a la Seguretat Social
  • Berta Llobera: Subdirectora General de control de subvencions i Fons Comunitaris. Generalitat de Catalunya
  • Antonio Muñoz: Interventor General de l'Ajuntament de Barcelona
  • Eva Pardo: Interventora de la Generalitat. Interventora Delegada al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural 
  • Marcel· Pons: Secretari General de l'Ajuntament de Viladecans
  • Ivan PuigSubdirector General de Control d'Empreses i Entitats Públiques
  • Francesc Roldan: Interventor de l'Ajuntament de Sant Joan Despí
  • Pere Ruiz: Auditor Censor Jurat de Comptes. Soci Faura-Casas.
  • Maria Petra Sáiz: Interventora General de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
  • Juan Ramon Tugas: Auditor Censor Jurat de Comptes. PWC.
  • Ferran Rodríguez García: Auditor Censor Jurat de Comptes. Universitat de Barcelona.
  • Xavier Uriós: Cap de Assessoria de la Generalitat de Catalunya
  • David Canada Zapater: Interventor adjunt de la Intervenció General
  • Ricard Beltran: Cap de l'àrea d'estudis i Assistència de l'Agència Tributària de Catalunya
  • Mariona Ribera: Tresorera General de l'Ajuntament de Manresa
  • Teresa Raurich: Interventora General de la Diputació de Barcelona
  • Carles Cacho: Subdirector General de Tresoreria Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
  • Josep Munté: Cap del Servei de Control Financer de la Diputació de Barcelona
  • Josep M. Garcia: Interventor de l'Ajuntament de Gavà
  • Montserrat Travé: Auditoria supervisora de la Sindicatura de Comptes
  • Angela Acin: Ex interventora de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
  • Albert Valero: Auditor de la Sindicatura de Comptes
  • Juan Diego López: Cap de la Secció de Control Financer de la Diputació de Barcelona
  • M.Carmen Noguer Portero: Coordinadora d'Organització, Persones i Administració Electrònica. Ajuntament de Manlleu
  • Xavier Garcia Marimón: Professor comptabilitat UB
  • Jordi Vicente Palau: Auditor-Censor Jurat de Comptes en Uniaudit Oliver Camps
  • Juanjo Poo Casasayas: Auditor-Censor Jurat de Comptes en Uniaudit Oliver Camps
  • Irene Artigues Rodríguez: Supervisora de comptabilitat i control a la Subdirecció General de Fiscalització de la Intervenció General.
  • Anna Puig Puigcorbé: Interventora de l'Ajuntament de Banyoles.
  • Javier Requejo: Interventor de l'Ajuntament de Cunit