Presentació

El Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) són tres col·legis professionals amb una àmplia experiència en la importació de formació pels seus col·legiats que tenen la voluntat de realitzar, en el marc dels convenis de col·laboració signats, un “Postgrau en auditoria pública” aprofitant les experiències, sinèrgies i coneixements complementaris de les tres institucions.

Auditoria

Els tres col.legis professionals són coneixedors de que, tot i que l’auditoria en el sector públic és una funció duta a terme pels òrgans interventors dels tres subsectors estatal, autonòmic i local, representats respectivament per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, la Intervenció General de les Comunitats Autònomes i les Interventors Generals dels Ens Locals, així com pels òrgans de control extern (Tribunal de Cuentas i OCEX de les Comunitats Autònomes) la complexitat d’ens, organismes i entitats que conformen el sector públic subjectes tant al dret administratiu com al dret privat, fan que sovint es recorri a la contractació d’auditors externs inscrits al ROAC en qualitat de coadjuvants dels òrgans de control intern i extern.

Aquesta col·laboració adquireix especial rellevància i importància amb l’aprovació del Reial decret 424/2017, de 28d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el qual entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2018. Aquest Reial decret regula les formes d’exercici de la funció del control financer: control permanent i auditoria pública.

L’auditoria pública abasta l’auditoria de comptes, l’auditoria de compliment i l’auditoria operativa, per a la realització de les quals el Reial decret preveu la possibilitat de contractar, per col·laborar amb l’òrgan interventor, firmes privades d’auditoria que hauran d’ajustar-se a les instruccions dictades per l’òrgan interventor.

Per aquesta raó, a l’empara del nou règim jurídic del control intern en el sector públic local, la combinació de l’experiència del CEC  i el CCJCC en els procediments i tècniques d’auditoria aplicables d’acord amb la legislació mercantil, juntament amb els coneixements del CSITAL Catalunya en els procediments administratius, la comptabilitat i l’auditoria pública es considera que no és un valor en sí mateix, sinó que alhora pot resultar de gran interès tant pels col·legiats de les tres institucions com per a aquells professionals que desenvolupen la seva activitat professional tant en el sector públic com en el sector privat que vulguin aprofundir els seus coneixements.