Titulació i homologació

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya conjuntament amb la Universitat de Barcelona i els col·legis professionals de CSITAL, CEC i CCJCC expediran el Diploma acreditatiu del Postgrau en auditoria pública.

Per obtenir el Diploma de postgrau en auditoria pública s’hauran de cursar la totalitat de mòduls especificats en l’apartat primer, amb una assistència mínima del 80% de les sessions presencials de cada mòdul, i superar les proves teòriques i pràctiques que es determinin.  
 
A l'efecte de la formació professional continuada requerida per la vigent Llei d'auditoria de comptes, només computa el Mòdul 2 "Fonaments de l'auditoria" del Postgrau en Auditoria Pública amb 48 hores d'auditoria i comptabilitat.
 
L’Escola d’Administració Pública homologarà les edicions del postgrau en auditoria pública, als efectes de valoració en els processos d’accés i provisió en els llocs de treball en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració Local, d’acord amb la legislació vigent en la matèria.