Objectius

Els objectius del Postgrau en auditoria pública són:Objectius

a) Formar i proporcionar als participants una visió en profunditat sobre l’activitat econòmica i financera, comptabilitat pública i el control intern en el sector públic i en especial sobre els instruments d’execució del control financer mitjançant tècniques de mostreig i d’auditoria pública.

b) Aprofundir en els coneixements professionals dels funcionaris pertanyents als cossos de control intern de la Generalitat i de l’Administració local sobre les tècniques d’auditoria del sector públic.

c) Dotar als auditors del sector privat de coneixements sobre comptabilitat i auditoria pública.