Destinataris

El postgrau està dirigit a:

  • Secretaris, Interventors i Tresorers de l’administració local, interventors i tècnics de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a funcionaris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o d’altres OCEX que vulguin aprofundir en les tècniques d’auditoria del sector públic.
  • Llicenciats, diplomats o graduats universitaris, auditors privats, i tècnics de la Generalitat o de l’Administració local que vulguin adquirir una formació específica en l’àmbit de la comptabilitat i la auditoria en el sector públic.
  • Professionals de les firmes d’auditoria que presten serveis al sector públic.
  • Professionals que ocupen llocs de gestió o administració en ens o empreses del sector públic.
  • Responsables polítics de diferents administracions del sector públic. Per cursar aquest postgrau serà necessari tenir la titulació de llicenciat, graduat o diplomat universitari.